ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม-งานExcellence Center

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง(27 ส.ค - 5 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ของพนักงานราชการ (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) (10 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ของพนักงานราชการ ( 10 ก.ย 57)
ดูรายละเอียด

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซัก-อบ-รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558(1 - 16 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ บริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(1 - 16 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 4-5 จำนวน 2 ครอบครัว พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(28 ส.ค - 8 ก.ย 57)

ยกเลิกประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 4-5 จำนวน 2 ครอบครัว(26 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ บริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558(22 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558(22 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22 ส.ค - 10 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(18 ส.ค - 28 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(22 ส.ค - 1 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(19 ส.ค - 1 ก.ย 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(19 ส.ค - 22 ส.ค 57)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 2 หลัง ของโรงพยาบาลศรีธัญญา(ในปีงบประมาณ 2557)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน(TOR) อาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา(ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 - 30 ก.ย 58)

ดูข่าวย้อนหลัง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556

Go to top