Vinaora Nivo Slider 3.x

สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

พ.ศ. 2559 กำหนดให้จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จำนวน 13 เขตพื้นที่ 

เพื่อให้เป็นเขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ

 

สำหรับโรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเขตสุขภาพที่ 4

ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้เป็นหน่วยงานในการพัฒนาประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 

จัดระบบบริการของหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช

ตามกรอบแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ โดยอาศัยการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 

ตามเกณฑ์ Excellence Center 6 มิติ ได้แก่  Medical Service Center & Reference Center , Research and Development Center, Training Center, 

Database & Network, Referral Center, National Body & Policy Advocacy

 

ข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตในประเทศ 

ข้อมูล ณ กันยายน 2559 

 -จำนวนผู้ป่วยโรคจิตทั่วประเทศ  299,586 (สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต)

-จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ของหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 176,305 ราย  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

 

ดังนั้นยังมีผู้ป่วยที่ยังต้องการการบริการที่เกี่ยวกับการคืนสู่สุขภาวะ  โดย ในพื้นที่เขตสุขภาพ จำนวน 13 เขตพื้นที่ มีการให้การบริการตามกรอบแนวคิด Recovery

ดังนี้

เขตสุขภาพที่ 1 คลิก

เขตสุขภาพที่ 2 คลิก

เขตสุขภาพที่ 3 คลิก

เขตสุขภาพที่ 4 คลิก

เขตสุขภาพที่ 5 คลิก

เขตสุขภาพที่ 6 คลิก

เขตสุขภาพที่ 7 คลิก

เขตสุขภาพที่ 8 คลิก

เขตสุขภาพที่ 9 คลิก

เขตสุขภาพที่ 10 คลิก

เขตสุขภาพที่ 11 คลิก

เขตสุขภาพที่ 12 คลิก

เขตสุขภาพที่ 13 คลิก

 

--------------------------- 

กลับหน้าหลัก  เว็บไซต์

 

 

 

Srithanya Hospital