Vinaora Nivo Slider 3.x

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามลักษณะ ROSEN

15 - 17 พฤษภาคม 2562

ห้องประชุมแสงสิงแก้ว รพ.ศรีธัญญา

15 พฤษภาคม 2562

 Human Right ในระดับสากล : ผศ อานนท์ ศรีบุญโรจน์   ดาวน์โหลด

 ใบงาน สิทธิความเป็นมนุษย์   ดาวน์โหลด

 การบูรณาการหลักการ Human Right ในไต้หวัน : คุณฐิตาภา วิรยศิริ  ดาวน์โหลด

 Human Right ในประสบการณ์ตรง : พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์/ คุณเพียรชนันท์ ลีอุดมวงศ์  ดาวน์โหลด

16 พฤษภาคม 2562

 ตัวอย่างการ Empowermentในกลุ่มผู้พิการ : อ.ธีรยุทธ สุคนธวิท   ดาวน์โหลด

 ใบงาน บรรยาย Empowerment   ดาวน์โหลด

 Network (Living)   ดาวน์โหลด

17 พฤษภาคม 2562

 การให้บริการตามแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะ : พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์   ดาวน์โหลด

 ใบงาน กิจกรรมบริการตาม ROSEN   ดาวน์โหลด

 

 ภาพถ่ายการประชุม

 แบบประเมินการอบรม

 

กลับหน้าหลัก เว็บไซต์

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพส่งเสริมสมรรถภาพผู้ป่วย

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558

ณ ริเวอร์ไรน์เพลส เซอวิส อพารทเม้นท์ จ.นนทบุรี

- รูปภาพในการประชุม

เอกสาร 100 ways to support recovery  โดย พญ,สมรัก

- แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน โดย อ.สุชาดา (ไฟล์มีปัญหา กำลังแก้ไข)

 

หลักสูตร

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

Srithanya Hospital