Vinaora Nivo Slider 3.x

หลักสูตรฝึกอบรม : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ(Recovery)

 

1.ชื่อหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ(Recovery)

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรมสุขภาพจิต

Srithanya Hospital