Vinaora Nivo Slider 3.x

รุ่นที่ 3  หลักสูตรฝึกอบรม : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ(Recovery)

 

1.ชื่อหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ(Recovery)

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรงพยาบาลศรีธัญญา

กรมสุขภาพจิต

คลิก

ภาพกิจกรรม >> คลิก

วิดีโอหลักสูตร  (กรุณากดตรงหมายเลขตอน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22

 

แบบฟอร์มสำหรับ case ผู้ป่วยที่เข้าสู่โครงการ Recovery

 แบบฟอร์มสำหรับ case ผู้ป่วยที่เข้าสู่โครงการ Recovery  ดาวน์โหลด

  ประเด็นคำถาม 10 ข้อที่ใช้พูดคุยกับผู้ป่วย Current strengths and resource  ดาวน์โหลด

 

กลับหน้าหลัก  หลักสูตรฝึกอบรม

 

 

Srithanya Hospital