Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้ผ่านการอบรม : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืนสู่สุขภาวะ(Recovery)

 

รุ่นที่ 1                        ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 2  มีนาคม 2558   ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 3                     ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 4  ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 5  เมษายน 2561   ดาวน์โหลด

Srithanya Hospital