หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

รายการ

ดาวน์โหลด

คำนำ

Downlond

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

Downlond

กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

Downlond

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Downlond

ทรัพยากรการศึกษา

Downlond

การประเมินแผนการฝึกอบรมและหลักสูตร

Downlond

วิธีการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Downlond

แผนการสอนแพทย์ประจำบ้าน

Downlond

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

Downlond

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง

Downlond

การทำวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

Downlond

หน้าที่และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน

Downlond

การวัดผลและประเมินผลการสอบของสถาบันฯ 

Downlond

ระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Downlond

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน โรงพยาบาลศรีธัญญา

Downlond


Friday the 19th. - Templates Joomla