เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญต่อไปนี้

  • มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
  • มีความสามารถในการทำงานและปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้
  • มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาต่อเนื่อง
  • มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
  • มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งผู้ป่วย และญาติ
  • มีความสามารถในการรักษาสุขภาพและสภาวะการทำงานได้อย่างสมดุล

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Tuesday the 4th. - Templates Joomla