ห้องประชุมกลุ่มงานการแพทย์     อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 

ห้องประชุมเนตรอัมพร

ห้องประชุมสว่างจิตรวสุวัต

ห้แงประชุมตึกเมตตา                  ห้องประชุม                         ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน              อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2   ห้องอ่านหนังสือและ HosXP

 

Friday the 19th. - Templates Joomla