Department of Psychiatry Faculty of Medicine

Srithanya  Hospital

                             

   
พญ.รักสุดา กิจอรุณชัย    นพ.สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น         นพ.สมชาย ตันสิริสิทธิกุล  นพ.จุมพล ตันฑโอภาส 
คุณวุฒิ                                             - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา      สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา                  - อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน) (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา          - พ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิ                                               - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา              - อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน) (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา                               - ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จิตเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       - นศ.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- พ.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิ                                - ว.ว(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา     - พ.บ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  คุณวุฒิ
- ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา
- อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว(แพทยสภา)
- ป.บัณฑิต(จิตเวชศาสตร์)ม.มหิดล
- พ.บ.(ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล)
       
พญ.ทัดกมล พรหมม      พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์       นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ   พ.วรรณพักตร์   วิวัฒนวงศา
คุณวุฒิ                                             - ว.ว.(จิตเวช​ศาสตร์) เเพทยสภา    - พ.บ.มหาวิทยาลัย​มหิดล   คุณวุฒิ                                                     - ว.ว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
- อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน) (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)                                                   - พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
คุณวุฒิ                                      - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา
- พ.บ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คุณวุฒิ                                                  - ว.ว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น         - พ.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
นพ.พงศธร ระพีพัฒชัย  นพ.พนา ไวยคณี        พญ.ศิริญญา  ประธีปรัตน์ พญ.สุขศิริ พานิกุล
คุณวุฒิ                                             - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา      - พ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณวุฒิ                                                    - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์ ) แพทยสภา             - อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน) (แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์ ) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 คุณวุฒิ                                          - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา    - ป.บัณฑิต(จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               - พ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวุฒิ                                            - ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา          - อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
- พ.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  พญ.ปฐวี ปริญญานุภาพ  พญ.เนติมา อุดมศิลป์    นพ.ศุภเสก วิโรจนาภา   
  คุณวุฒิ                                                     - พ.บ.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์                   - พ.บ.มหาวิทยาลัยรังสิต  คุณวุฒิ                             - ว.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน) (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)            - MPH Chulalongkorn University                        - พ.บ.คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

 

 


 

 

Friday the 19th. - Templates Joomla