ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2565แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 4 โดยมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 13 คน จากสถานไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ณ หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง โรงพยาบาลศรีธัญญา

1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประชุมการขอเข้าเช่าพื้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาสำหรับการพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อการพัฒนาพันธุ์และการวิจัยพืชสมุนไพรไทย ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้ แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการอบรมจิตบำบัด Satir model สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุม ตึกเมตตา ชั้น 2 ตึกเมตตา โรงพยาบาลศรีธัญญา

1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์ชยังกร ทนต์ประเสริฐเวช นายแพทย์ปฏิบัติการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
1
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
1

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

 

หน้าที่ 1 จาก 216

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา