วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปีจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 50 50th Thai Annual Congress of Psychiatry (TACP) เรื่อง "Mentality Meets Technology พัฒนาจิตใจก้าวไกลพร้อมเทคโนโลยี"โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ทำให้หลายภาคส่วนได้นำองค์ความรู้ที่พัฒนา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแล รักษาผู้ป่วย รวมถึงมีการบรรยาย พร้อมทั้งการนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านจิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น จิตเวซศาสตร์ผู้สูงอายุ จิตเวชศาสตร์การเสพติด และจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
     อนึ่ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยนี้  ซึ่งนำโดยแพทย์หญิงเนติมา อุดมศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการ นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการสั่งยารักษาโรค​จิตให้ผู้ป่วย​จิตเภทที่รับยาในระบบเติม​ยาของโรงพยาบาล​ศรีธัญญา"  ​และนายแพทย์กฤติน พงษ์ประดิษฐ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา  นำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการผ่อนคลาย โดยใช้วิธีกำหนดลมหายใจแบบ 478 กับหายใจแบบใช้กระบังลม" ณ โรมแรมแซงกรีลา กรุงเทพมหานคร

0

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

230110

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา