วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ สำนักวิชาการสุขภาพจิต สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารสุขภาพจิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
2. นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง
3. นางสาวจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวระดับ 4 ช่อง 7HD
4. นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนอิสระ
โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของแพทย์ประจำบ้านในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในประเด็นสุขภาพจิตมากขึ้น และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสุขภาพจิตผ่านสื่อ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์พูลวรลักษณ์ ชั้น 8 อาคาร ศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา

56

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

จำนวนผู้เข้าชม

230110

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา