วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบรับส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวขรุนแรง ยุ่งยาก ชับซ้อน ตามวิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบรับส่งต่อและดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามวิถีชีวิตใหม่ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา
293145737 3239926272939793 2949811291455001361 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้ นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลศรีธัญญา
293404211 3239793152953105 1414323521666384570 n
ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญา
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา
292437000 3235990566666697 3939242537779824119 n

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสุญาณินท์ สมบัติศิริ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2,600 โดส จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS โดยนายบุรินทร์ มังกรเดชสกุล หัวหน้าฝ่ายงานกำกับดูแลและงานธุรการทั่วไป และได้ส่งมอบวัคซีนให้กับ 3 ศูนย์ฉีดเฉพาะกิจ โดยมีผู้แทนรับมอบ ดังนี้ 1) โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยนายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 2) ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี โดย นายแพทย์บัณฑิต ตั้งเจริญดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนศูนย์ฉีดปทุมธานี นางยุวดี บำรุงบุตร ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และ 3) ศูนย์ฉีดวัคซีนกรุงเทพมหานครตะวันออก โดยนางสุมน ชัยนิยม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เขตบางเขน ทั้งนี้ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกสำหรับกลุ่มอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ณ ห้องประชุมแสง สิงห์แก้ว อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
292275391 3236093139989773 1446816061810890572 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

รับมอบคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และเครื่องฟอกอากาศ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์จุมพล ตัณฑโอภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน รับมอบคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 51 เครื่อง จากบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด - 19 โดยมีบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ณ คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลศรีธัญญา

292005889 3235307060068381 8107313519933818744 n

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

หน้าที่ 4 จาก 210

จำนวนผู้เข้าชม

218136

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา