การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปี พ.ศ.2565
เรื่อง ดาวน์โหลด
O10 ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ
O11-O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน
O26 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
O28 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O31 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O32 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O33 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O34 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

จำนวนผู้เข้าชม

218352

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา