ศูนย์ราชการใสสะอาด

  1.แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

  2.จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  3.แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  4.ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  5.นโยบายการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

  6.แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  7.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา

 8.มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

 9.จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต

 10.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 11.แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส

 12.มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

 13.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 14.กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล

 15.สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

 16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๕ เดือน

 17.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

 18.Announcement of Srithanya Hospital Re:Declaration of Honest Intent,Virtue and Trasparency Reinforcement

 19.คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 20.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 21.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๓

 22.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

230040

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา