ศูนย์ราชการใสสะอาด

  1.แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

  2.จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  3.แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด โรงพยาบาลศรีธัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  4.ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  5.นโยบายการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

  6.แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  7.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงพยาบาลศรีธัญญา

 8.มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

 9.จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต

 10.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 11.แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส

 12.มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน

 13.เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 14.กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล

 15.สรุปรายงานข้อมูลเรื่องการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

 16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๕ เดือน

 17.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

 18.Announcement of Srithanya Hospital Re:Declaration of Honest Intent,Virtue and Trasparency Reinforcement

 19.คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 20.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 21.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๓

 22.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563