เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิก

รายการตรวจสอบในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิก

เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม

รายการตรวจสอบในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม

เอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยในอนาคต

รายการตรวจสอบในเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยในอนาคต

แหล่งที่มา : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ทิพาพร ธาระวานิชชัยรัตน์ ฉายากุล. แนวทางและต้นแบบเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย (Guidance and template of informed consent form for clinical trials in Thailand). กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563. (โดยได้รับอนุญาต)

จำนวนผู้เข้าชม

218119

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา