แบบฟอร์มที่ใช้ยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลศรีธัญญา
รายการ ดาวน์โหลด
1.FO-RDD-002 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในคน
2.FO-RDD-003 แบบตรวจสอบเอกสารในการเสนอโครงร่างการวิจัยสำหรับนักวิจัย
3.FO-RDD-004 รายการตรวจสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองแบบเร็ว(expedited)
4.FO-RDD-005 รายการตรวจสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(exemption)
5.FO-RDD-014 แบบรายงานความก้าวหน้าขอต่ออายุการรับรองโครงการ หรือขอปิดโครงร่างการวิจัย
6.FO-RDD-027 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย
7.FO-RDD-028 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
8.ID-RDD-002 ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
9.ID-RDD-003 การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
10.ID-RDD-004 การเสนอโครงร่างการวิจัยจากบริษัทยา
11.ID-RDD-005 การเขียนประวัติผู้วิจัย
12.ID-RDD-006 แนวทางการปฏิบัติของผู้วิจัยสำหรับโครงร่างที่ได้รับการรับรองแล้ว
13.การทำ GCP ออนไลน์
14.การทำ GCP ออนไลน์ในระบบe-learning(ของวช)

 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

 

 

 

 

 


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

พจนานุกรมสรรถนะ

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 2

จำนวนผู้เข้าชม

230110

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา