ฟอร์มแบบประวัติเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช