ชื่อ ไฟล์
เด็ก ดาวน์โหลด
หลักสูตรเข้าถึง ดาวน์โหลด
Mental Health service plan ดาวน์โหลด
การคืนสู่สุขภาวะผู้มีภาวะ ดาวน์โหลด
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ดาวน์โหลด
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับ PG ดาวน์โหลด
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ดาวน์โหลด
กิจกรรมการฟื้นฟู ดาวน์โหลด
คุณค่าและโอกาสพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต ดาวน์โหลด
แนวคิดและรูปแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแบบการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ ดาวน์โหลด
แบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ดาวน์โหลด
แบบติดตามผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนและแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคจิต ดาวน์โหลด
ผังไหลการติดตามผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ดาวน์โหลด
แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพและการฟื้นคืนสู่สุขภาวะ ดาวน์โหลด

 

จำนวนผู้เข้าชม

230040

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต วิทยาลัยพยาบาล       บรมราชชนนี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออก              เฉียงเหนือ
โครงการอบรมแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ                      ราชการ สหกรณ์กรมสุขภาพจิต ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน      กรมสุขภาพจิต
ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต นโยบายเว็บไซต์ของรพ.ศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์                      บุคลากร

นโยบายคุกกี้

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้                    กล้องวงจรปิด

Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา