เลือกภาษา

 ข้อมูลพัฒนาเครือข่ายและเขตสุขภาพรายการ

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย์

คู่มือการบำบัดทางสังคมจิตใจ

คู่มือการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

คู่มือตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ปี 2566

คู่มือแนวทางการคัดกรองและการบันทึกรหัสผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุรายาสารเสพติดที่มีอาการทางจิตและโรคร่วมทางจิตเวช

คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A, S, M1 และ M2) ฉบับทดลองใช้

คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ชุมชนและส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือแนวทางเกณฑ์การรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สุรายาสารเสพติด ในสถาบันโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับทดลองใช้)

คู่มือโปรแกรมบูรณาการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสุรา ยา สารเสพติด ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช (ICOD-R) ฉบับปรับปรุง

คู่มือผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข

คู่มือผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ฉบับปรับปรุง 2561)

คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)

คู่่มือหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (ฉบับทดลองใช้)

แนวทางการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ฉบับทดลองใช้ พ.ศ. 2564)

หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรสาธารณสุข สำหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบาง ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย

หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 4

รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตสู่การปฏืบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ

   

จำนวนผู้เข้าชม

230698

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิตจำกัด.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์บุคลากร

 

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลศรีธัญญา

 
Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา