โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายผู้ดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดสระบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายผู้ดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดสระบุรี

ภาพข่าวกิจกรรม 07 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะกรรม...
Readmore
หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 10

หอผู้ป่วยเปี่ยมพลัง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ป่วยจิตเวชรุ่นที่ 10

ภาพข่าวกิจกรรม 06 กุมภาพันธ์ 2566
ตามที่โรงพยาบาลศรีธัญญา แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้ทำ MOU กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่ว...
Readmore
ต้อนรับคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี เข้าศึกษาดูงาน

06 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คุณนุชนาถ ชัยเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม แ...
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลทางคลินิก (Clinical Governance) ครั้งที่ 1/2566 เ

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ทางคลินิก (Clinical Governance) ครั้งที่ 1/2566 เ

06 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานกา...
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15 กล่าวต้อนรับคณะพยาบาล

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15 กล่าวต้อนรับคณะพยาบาล

06 กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรุ่งทิวา เกิดแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกา...
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

06 กุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมกับ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครง...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายผู้ดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราในเขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 1 จังหวัดสระบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายผู้ดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราในเขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 1 จังหวัดสระบุรี

06 กุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะกรรมการทีมสหวิชาชี...
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ปีงบประมาณ 2566

06 กุมภาพันธ์ 2566
  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเ...

จำนวนผู้เข้าชม

230712

ช่องทางการติดต่อ

ข้อมูลและคลังความรูData & Knowledge

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียง

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลศรีธัญญา

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิตจำกัด.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

นโยบายเกี่ยวกับกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์บุคลากร

 

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

   
Go to top
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศรีธัญญา